سمت نام و نام خانوادگینماینده تشکل / شخصتصویر
مدیرعاملرسول کرمی
رئیس هیئت مدیرهداود بخشاییشرکت مادرتخصصی
نایب رئیس هیئت مدیرهعباس جواهری
عضو هیئت مدیرهاحمد چوبداری
عضو هیئت مدیرهاسماعیل روزبه
عضو هیئت مدیرهرسول عراقی
بارزس اصلی و حسابرسموسسه حسابرسی رایمند امیننماینده: آقای سیدعلیرضا یحیائیان
بارزس اصلی حقیقیمسعود رضا بندگی


قالب تفریحی